O nás

Úvod Kto sme O nás

Sme OZ Odyseus.
Už od roku 1997 sa podieľame na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít a tým prispievame k ich rovnocennému postaveniu v spoločnosti.

poskytujeme služby v rámci prístupu „harm reduction

informujeme, vzdelávame a podporujeme k svojpomoci

zastupujeme záujmy členov ohrozených komunít

vykonávame terénnu
sociálnu prácu

podporujeme a rozvíjame verejné zdravie

sprostredkovávame kontakt medzi majoritnou spoločnosťou a členmi ohrozených komunít

HODNOTY OZ Odyseus

akceptácia a rešpekt

Veríme, že každý človek je jedinečnou bytosťou a má právo na sebaurčenie, sebauplatnenie a vlastnú voľbu životného štýlu.

rovnoprávnosť

Veríme, že každý človek je rovnoprávnym členom spoločnosti. Ľudská dôstojnosť a ľudské práva sú neodňateľné.

sila komunity

Veríme, že komunity majú vlastnú silu na spoločné riešenia problémov.

dostupnosť

Veríme, že každý človek má právo na prístup k objektívnym informáciám a nízkoprahovým službám.

sila človeka

Veríme, že je v silách každého z nás robiť rozhodnutia, ktoré vedú k pozitívnym zmenám.

profesionalita

Veríme, že len profesionálne služby pomáhajú ľuďom.

Stanovy

Občianske združenie Odyseus prijalo prvé stanovy pri svojom vzniku - v decembri 1997. Postupom času sa rozširovali aktivity ako aj cieľové skupiny pre/s ktorými projekty realizujeme, rozšíril a menil sa terminologický slovník, a preto sa znenie stanov upravovalo. Posledné znenie stanov bolo prijaté v roku 2020 v súvislosti so zmenou sídla organizácie. Nájdete ho TU.