Program Bývanie pre každého

Úvod Čo robíme Program Bývanie pre každého


Program Bývanie pre každého sa v OZ Odyseus naplno spustilo na konci roku 2021 práve vďaka projektu Housing first a dostupné bývanie pre vylúčené komunity. Od roku 2020 však prebiehala pilotná fáza, kde bol cieľ najmä sprístupnenie a podpora v bývaní pre ženy, ktoré užívajú drogy či pracujú v sexbiznise.

 


Na Slovensku neexistujú takmer žiadne možnosti bývania pre cieľové skupiny, s ktorými OZ Odyseus. Bývanie by však malo byť základným pilierom ceste za akoukoľvek pozitívnou zmenou v živote človeka. Preto je hlavnou aktivitou sprostredkovanie a podpora v bývaní pre klientov a klientky OZ Odyseus. Neoddeliteľnou súčasťou tohto programu sú činnosti a aktivity zamerané na integračný proces, sociálne poradenstvo, pomoc a podporu v riešení náročných životných situácií alebo rôznych zdravotných problémov.

Prečo má program Bývanie pre každého význam?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Dopytovo orientovaný projekt je realizovaný v časovom období od 1.11.2021 do 31.10.2023. Viac informácií nájdete na: www.ludskezdroje.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.esf.gov.sk

Program Bývanie pre každého podporila tiež Nadácia Granvia a ESET.