Partnerské siete

Úvod Kto sme Partnerské sieteEuropean Sex Workers Rights Alliance

ESWA je sieť vedená ľuďmi zo sexbiznisu, ktorá hrdo zastupuje viac ako 100 organizácií v 30 krajinách po celej Európe a Strednej Ázii. Jej cieľom je zabezpečiť, aby boli všetky hlasy osôb pracujúcich v sexbiznise vypočuté a aby boli uznané a chránené ich ľudské, zdravotné a pracovné práva. Odyseus je členom od roku 2023.

 


COBATEST NETWORK

Sieť COBATEST spája organizácie v celej Európe a Strednej Ázii, ktoré ponúkajú dobrovoľné nízkoprahové testovanie na krvou a pohlavne prenosné infekcie v komunitách. Zároveň sieť podporuje testovanie, včasnú diagnostiku a prepojenie so starostlivosťou u rizikových skupín obyvateľstva.

 


Civil society forum on drugs (CSFD)

CSFD je expertnou skupinou Európskej komisie. Jej členmi a členkami je 45 organizácií občianskej spoločnosti z celej Európy, ktoré zastupujú rôzne oblasti drogovej politiky a rôzne postoje v týchto oblastiach. Jej účelom je poskytnúť širokú platformu pre štruktúrovaný dialóg medzi Komisiou a európskou občianskou spoločnosťou, ktorý podporuje tvorbu a implementáciu efektívnych drogových politík. OZ Odyseus je členom od roku 2021.

 


Eurasian Harm Reduction Association (EHRA)

Euroázijská harm reduction asociácia združuje viac ako 214 jednotlivcov a organizácií, ktoré na území strednej a východnej Európy, a strednej Ázie pôsobia v oblasti harm reduction. V EHRA (a predtým EHRN) Odyseus dlhodobo aktívne pôsobil na úrovni výkonného výboru, kde prostredníctvom Dominiky Jašekovej zastupoval región strednej Európy do roku 2024. Sieť prispieva tak k tomu, aby harm reduction opatrenia mohli existovať a rozvíjať sa aj naďalej, presadzuje zmeny na medzinárodnej úrovni, učí sa od tých najlepších a podporuje politiky, ktoré umožnia ľuďom užívajúcim drogy žiť v slušných podmienkach.

 
 

Platforma harm reduction

Spolu s ostávajúcimi harm reduction organizáciami Plán B n.o, OZ Prima a Združením STORM sme súčasťou Platformy harm reduction. Spoločne sa podieľame na presadzovaní efektívnych riešení v oblasti drogovej problematiky. Všetky organizácie pôsobiace v platforme spája spoločná myšlienka ochrany verejného zdravia, zlepšovania podmienok výkonu aktivít v oblasti drogovej politiky a otvorenia zmysluplnej diskusie o efektívnych opatreniach na Slovensku. Členské organizácie pôsobia v drogovej politike a chcú spoločne presadzovať záujmy tak, aby boli vypočuté a mohli hájiť nielen svoju prácu, ale najmä záujmy a práva ľudí, ktorí užívajú drogy a zasiahnutých komunít. Chceme preto predkladať kompetentným orgánom návrhy zmien smerujúce k zlepšeniu drogovej politiky, systému práce či pomoci užívateľom a užívateľkám drog.

 


Correlation European Harm Reduction Network

Correlation je medzinárodná sieť, ktorá od svojich začiatkov v roku 2004 podporovala sociálnu inklúziu a zvýšenie kvality života pre ohrozené a marginalizované komunity. Zahŕňa široké spektrum organizácií a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti vedy a výskumu, aktivizmu, politiky, advokácie, ale predovšetkým zapája aj samotných ľudí z jednotlivých komunít - ľudí užívajúcich drogy, pracujúcich v sexbiznise, migrantov a migrantky, mužov, ktorí majú sex s mužmi, mladých ľudí a ďalších. Correlation nám je blízka presadzovaním princípov zmysluplného zapájania komunít, v ktorom nás v ostatných rokoch v mnohom inšpirovala. V tejto sieti OZ Odyseus pôsobí na úrovni Focal Points, kde zastupuje Slovenskú republiku.

 


AIDS Action Europe (AAE)

Sieť AIDS Action Europe – AAE vznikla v roku 2004 a v súčasnosti patrí k z najväčším sieťam v Európe a strednej Ázii zaoberajúcich sa problematikou HIV. Sieť združuje 53 krajín a spája vyše 400 mimovládnych organizácií, národných sietí, poskytovateľov služieb, aktivistov/aktivistiek a ľudí žijúcich s HIV s cieľom zefektívniť snahy smerom k zníženiu epidémie HIV. AAE intenzívne spolupracuje aj s národnými a medzinárodnými partnermi ako napríklad Európska komisia, UNAIDS, Svetová zdravotnícka organizácia a mnohé iné.

Medzi hlavné činností patrí advokácia a vzdelávanie. Medzi významné projekty siete patrí „clearinghouse“ – centrálna online databáza, ktorá slúži na zdieľanie dokumentov a príkladov dobrej praxe v oblasti HIV medzi členmi a partnermi siete.

Odyseus je členom siete od roku 2010.

 


Network of Low HIV Prevalence Countries in Central and South East Europe (NeLP)

Sieť NeLP vznikla v októbri 2011. Je to v súčasnosti jediná sieť v Európe, ktorá spája krajiny s nízkym výskytom HIV. Sieť združuje spolu 16 krajín strednej a juhovýchodnej Európy. Hlavným cieľom siete je zlepšiť prístup k testovaniu a k liečbe HIV, nakoľko v regióne pretrvávajú problémy s ich riešením. Medzi významné projekty siete patrí vznik Budapeštianskej deklarácie.

 


Sex Workers’ Rights Advocacy Network (SWAN)

SWAN je medzinárodnou sieťou, ktorá spája mimovládne organizácie a skupiny aktivistov/aktivistiek z radov ľudí pracujúcich v sexbiznise z 15 krajín strednej a východnej Európy ako aj strednej Ázie, ktoré sú aktívne v obhajovaní ľudských práv osôb pracujúcich v sexbiznise. Spolu s nimi sa Odyseus hlási k vízii sveta, v ktorom budú môcť ľudia pracujúci v sexbiznise žiť bez násilia, stigmatizácie a diskriminácie.