Housing first a dostupné bývanie pre vylúčené komunity

Úvod Čo robíme Aktuality Housing first a dostupné bývanie pre vylúčené komunity

 

Na začiatku to bola len vízia, sprostredkovanie stabilného bývania ľuďom užívajúcim drogy a ľuďom pracujúcim v sexbiznise. Ešte donedávna bolo sprístupnenie projektov zameraných na Housing first nedostupné pre túto cieľovú skupinu. Vízia sa však tento rok stáva skutočnou aj pre vylúčené komunity s ktorými pracuje OZ Odyseus.

Housing first a dostupné bývanie pre vylúčené komunity

Projekt housing first a dostupné bývanie pre vylúčené komunity otvorí tému dostupného bývania aj pre klientov a klientky združenia Odyseus. Konkrétne pôjde o cieľové skupiny ľudí užívajúcich drogy a ľudí pracujúcich v sexbiznise, ktoré okrem rôznych špecifických problémov často čelia práve strate bývania a bezdomovectvu. Jedinečnosť projektu preto vychádza práve z pomoci k získaniu/ udržaniu si stabilného bývania u ľudí užívajúcich drogy a ľudí pracujúcich v sexbiznise, s ktorými v procese housing first nepracuje žiadna iná organizácia. Neoddeliteľnou súčasťou projektu budú tiež aktivity zamerané na integračný proces, sociálne poradenstvo, pomoc a podporu v riešení náročných životných situácií ako napr. nezamestnanosť, dlhy a exekúcie, absencia dokladov alebo rôznych zdravotných komplikácií. Projekt má preto vytvoriť podpornú sieť, ktorá v prvom rade zabezpečí bývanie komukoľvek z cieľových skupín bez rozdielu a následne v spolupráci s odbornými pracovníkmi/čkami a pravidelným kontaktom zlepšenie celkovej životnej situácie u cieľových skupín. Spolu počas celkovej realizácie projektu združenie plánuje poskytnúť bývanie 10 ľuďom z vylúčených komunít a priniesť tak housing first medzi špecifickú cieľovú skupinu užívateľov/iek drog a ľudí v sexbiznise.

 

Dopytovo orientovaný projekt je realizovaný v časovom období od 1.11.2021 do 31.10.2023 vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Viac informácií nájdete na: www.ludskezdroje.gov.skwww.employment.gov.sk
9. Nov. 2021