Dostupné bývanie pre vylúčené komunity

Úvod Čo robíme Aktuality Dostupné bývanie pre vylúčené komunity

 

Ukončovanie bezdomovectva je možné aj v našich cieľových skupinách.

Dostupné bývanie pre vylúčené komunity

OZ Odyseus koncom roku 2021 rozbehlo projekt Bývanie pre každého pre svojich klientov a klientky.  Z výsledkov výskumu* realizovaného občianskym združením Odyseus v roku 2021 totiž vyplynulo, že až 57% klientov/ok OZ Odyseus je bez domova alebo sú ohrození/é stratou bývania. To predstavuje až 485 ľudí. Spustenie realizácie projektu teda bolo prirodzeným vyústením dlhoročnej práce s ľuďmi, ktorí užívajú drogy a pracujú v sexbiznise a tiež potreba efektívneho riešenia situácie bezdomovectva aj v tejto cieľovej skupine v Bratislave.


V Bratislave je možností pre ľudí bez domova skutočne málo. Máme tu dve nocľahárne, útulky a pár zariadení pre chorých ľudí bez domova. Predstavte si, že sa v takýchto zariadeniach stretávate s ďalšími desiatkami ľudí s rôznymi problémami, povahami či nastaveniami. Dostanete posteľ v rámci možností zariadenia a nie vždy je vám človek v posteli vedľa vás sympatický. Ráno opäť vstanete s pocitom, že nemáte kam ísť. Nemáte bezpečný priestor, kde by ste si oddýchli, žiadne súkromie, nemáte si kam uložiť svoje veci, možno máte aj vážne zdravotné problémy. Dostávate sa do začarovaného kruhu beznádejnej situácie. Bojujete o prežitie. Svoju situáciu by ste aj chceli riešiť, ale nemáte ako, nemáte nikoho, kto by vám pomohol,” popisuje situáciu ľudí bez domova koordinátorka programu Bývanie pre každého Alexandra Kuracina Havlíčková.


Jednou z možností ako sa dá znižovať bezdomovectvo, a taktiež pracovať s jednotlivcami na zlepšovaní kvality života, je prístup Housing first. Ako už názov napovedá, jedná sa o prístup, ktorého predpokladom je, že ak sa človek z ulice dostane do procesu bývania, má bezpečnú strechu nad hlavou, môže sa dostať k riešeniu ďalších problémov, a tým sa opätovne prinavrátiť do spoločnosti.


“Klientom/kam v projekte hradíme bývanie za predpokladu, že spolupracujú na riešení svojich individuálnych potrieb, čím zlepšujú svoju životnú situáciu. Spoločne s klientom/kou identifikujeme jeho/jej ciele. Na základe stanovených cieľov plánujeme konkrétne a špecifické kroky na ich dosahovanie. Tým, že klienti/ky majú zabezpečené stabilné bývanie, sami si určujú ciele a priority, a súčasne majú podporu vo forme profesionálnych pracovníkov/čok, rastie motivácia klientov/ok k pozitívnym zmenám a zvyšovaniu kvality života,” hovorí Alexandra Kuracina Havlíčková.


OZ Odyseus sa pri hľadaní nehnuteľností vhodných na bývanie pre klientov a klientky stretáva s diskrimináciou a stigmou voči klientom a klientkam zo strany prenajímateľov/ok. Majú strach z neznámeho alebo zlé predchádzajúce skúsenosti s ľuďmi, ktorí užívajú drogy, či s Rómami/Rómkami. Ako bolo spomenuté vyššie, klienti a klientky v projekte Bývanie pre každého sú motivovaní/é k zmenám, sami si ich prajú a sú pripravení/é pracovať na skvalitňovaní svojho života. Súčasne je hradenie bývania založené na spolupráci s profesionálnymi pracovníkmi/čkami OZ Odyseus, ktorí/é majú dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi z vylúčených komunít. OZ Odyseus ponúka spoluprácu a podporu nielen klientom/kám, ale aj prenajímateľom/kám a nemenej dôležitým benefitom je tiež záruka hradenia bývania.  


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Dopytovo orientovaný projekt je realizovaný v časovom období od 1.11.2021 do 31.10.2023

Tento projekt sa tiež uskutočnil s podporou Nadácie Granvia.19. Aug. 2022