História OZ Odyseus

Vytlačiť

v októbri 2011 OZ Odyseus bol pri vzniku Siete krajín s nízkou prevalenciou HIV (Network of Low HIV Prevalence Countries in Central and South Europe) a od jej vzniku je členom tejto siete. Prvou aktivitou siete  bola tvorba Budapeštianskej deklarácie. Svojim podpisom ju môžete podporiť aj vy.

26. júna 2011 vznikla stránka www.drogy.org. Stránka je určená ľuďom, ktorí užívajú heroín a pervitín. Sú na nej špecificky orientované informácie na ochranu ich zdravia. Kvôli citlivosti informácií je časť informácií prístupná len po registrácii. Na stránke funguje fórum, kde je možné sa anonymne opýtať otázky k užívaniu heroínu a pervitínu.

1. decembra 2010 sa na stránke www.hivaids.sk spustila pozitívna poradňa. Poradňa, v ktorej ľudia žijúci s HIV radia ľuďom žijúcim s HIV.

Od augusta 2010 koordináciu programu Červený dáždnik vzala do rúk „Sisi“ - žena pracujúca v sex-biznise – žena na správnom mieste. Červený dáždnik je bližšie komunite ľudí pracujúcich v sex-biznise.

V roku 2010 sa projekt časopis INTOXI stal partnerom www.edekontaminace.cz. Stránka je určená odborníkom z oblasti adiktológie a ľuďom užívajúci návykové látky.

V auguste 2009 začala svoju činnosť Iniciatíva www.hivaids.sk. Iniciatíva sa sformovala okolo Lukáša Pulpána, ktorý oslovil OZ odyseus na spoluprácu. Stránka obsahuje informácie o infekcii HIV pre všeobecnú populáciu a špecifické informácie pre ľudí žijúcich s HIV. Stránka obsahuje poradňu.

V roku 2008 OZ Odyseus získalo akreditáciu na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a kurately.

1. decembra 2007 sme začali realizovať program Červený dáždnik. Tento program nadväzuje na aktivity programu Klub Podchod. Zameriava sa na advokačné aktivity zamerané na obhajobu základných práv ľudí pracujúcich v sex-biznise. Pokračujeme v realizácii kampani 17. decembra pri príležitosti dňa za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise.

Od roku 2005 sme si začali dopisovať s klientom , ktorý si odpykával svoj trest vo väzení. V roku 2011 túto službu využívajú 4 ľudia – bývalí klienti programu Chráň sa sám.

V roku 2004 sme realizovali projekt testovania na protilátky HIV, hepatitídy typu C a syfilisu zo žilovej krvi priamo v teréne. Tento projekt sa realizoval ako súčasť medzinárodného projektu ERATO. Bol určený ľuďom, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujú v sex-biznise.

V decembri 2003 začalo OZ Odyseus prevádzkovať  nízkoprahový klub Podchod. Klub bol otvorený pre ľudí pracujúcich v sex-biznise. V klub predstavoval priestor pre nich a zabezpečoval distribúciu prezervatívov, poradenstvo alebo možnosť oddýchnuť si. Bol otvorený vo večerných alebo nočných hodinách. Program klub Podchod realizoval prvé advokačné aktivity na obhajobu práv ľudí pracujúcich v sex-biznise v podobe kampani 17. decembra. Zúčastnili sme sa aj tvorby manifestu ľudí pracujúcich v sex-biznise. Klub ukončil svoju činnosť 1. decembra 2007.

V novembri 2003 začalo OZ Odyseus prevádzkovať Komunitné centrum Kopčany. Komunitné centrum  slúžilo najmä deťom a mladým ľuďom zo sídliska Kopčany prostredníctvom nízkoprahových aktivít – terénna sociálna práca a nízkoprahové centrum. Pre deti a mladých ľudí boli k dispozícii aj štruktúrované aktivity napr.: kurzy varenia, doučovanie. V roku 2008 sa program osamostatnil a funguje ako samostatné OZ Ulita.

Od júna 2003 do októbra 2006 OZ Odyseus zastrešilo iniciatívu ľudí injekčne užívajúcich drogy v meste Púchov. Tí začali realizovať výmenu injekčných striekačiek. Počas svojej činnosti projekt poskytoval svoje služby viac ako 100 ľuďom injekčne užívajúcim drogy v meste Púchov a jeho okolí.

Od júna 2002 sme začali vydávať mesačník INTOXI – časopis pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujúcich v sex-biznise. Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry ako časopis pre špecifických čitateľov.

V októbri 2002 sme začali pravidelne v programoch Chráň sa sám a SEX/DROGY testovanie na protilátky syfilisu s kapilárnej krvi. Táto služba je v obmedzenej miere stále prístupná pre klientov a klietky Chráň sa sám. Dôvodom obmedzenia služby testovania  je nejasnosť vo výklade zákona o zdravotníckej starostlivosti. Napriek mnohým rokovaniam sme nenašli partnera ochotného vystaviť povolenie na realizáciu testovania z kapilárnej krvi v nízkoprahových podmienkach.

V júli 2001 sme prvýkrát išli na festival Pohoda poskytovať poradenstvo o bezpečnejšom sexe a užívaní drog pre mladých ľudí, ktorí experimentujú s drogami. To bol začiatok vzniku programu SEX/DROGY, ktorý úspešne navštevuje festivaly (napr.: Pohoda, BeeFree, Toto je Hip Hop) a tanečné párty dodnes.

Od júla 2001 začal projekt Sociálna asistencia ako súčasť programu Chráň sa sám. Pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujú v sex-biznise sme začali ponúkať sprevádzania do pomáhajúcich inštitúcii a rozdávali sme kontakty na pomáhajúce inštitúcie. V roku 2011 už úspešne prebieha dohadovanie sa cez telefón, individuálna prípadová práca, písanie životopisov a pomoc s čímkoľvek, čo klienti v oblasti sociálnej a právnej potrebujú.

Od januára do decembra 2001 sme v spolupráci s Českým centrom realizovali diskusné besedy Labyrint S. Raz mesačne sme diskutovali na témy ako napr.: metadonová substitučná liečba, programy výmeny injekčných striekačiek, techno scéna, grafity a pod.

V roku 2001 sme získali automobil. Vďaka tomu sa naše služby v programe Chráň sa sám rozšírili aj lokality mimo centra Bratislavy, mohli sme odviesť väčšie množstvo materiálu a posunúť naše služby do nočných hodín.

Od apríla 2000  do januára 2001 začali s nami do terénu chodiť odborníci. Program Chráň sa sám spustil projekt Odborníci v teréne, ktorý bol predzvesťou projektu Sociálna asistencia. Do terénu s nami chodili právnička, sociálna kurátorka, gynekológ a psychologička.

Vo februári 1999 – októbri 1999 a v roku 2000 sme realizovali testy na protilátky HIV zo slín v spolupráci s Národným referenčným centrom HIV/AIDS pre ľudí injekčne užívajúcich drogy a/alebo pracujúcich v sex-biznise v programe Chráň sa sám.

Od roku 1998  sme začali venovať svoje aktivity aj smerom k verejnosti. Začali sme besedami na stredných a vysokých školách. Zúčastnili sme sa streetparty Bratislavských neziskových organizácii v roku 1999. V rokoch 2000 až 2002 sme každý rok spolu s kapelou SCESTA koncerty proti HIV.

Od novembra 1998 sme začali pravidelné vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok OZ Odyseus. Vďaka tomu sa nám darí napĺňať jednu zo svojich hodnôt – profesionalita. Zároveň je to reakcia na skutočnosť, že iba vzdelávanie na vysokých školách nie je dostačujúce pre prácu v oblasti harm reduction.

2. októbra 1998 začal program Chráň sa sám svoju existenciu. Dvojica alebo trojica terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok odvtedy pravidelne vyráža do terénu meniť ihly, rozdávať prezervatívy a poskytovať špecifické poradenstvo pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujú v sex-biznise.

23. decembra 1997 oficiálne vzniklo OZ Odyseus

Sunday the 23rd. Copyright © 2012 OZ Odyseus